Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Professional acmMale/Turkey Recent Activity
Deviant for 10 Years
Needs Core Membership
Statistics 117 Deviations 2,210 Comments 108,428 Pageviews
×

Newest Deviations

isimsiz-noname by mahlukat isimsiz-noname :iconmahlukat:mahlukat 17 5 40binalevi by mahlukat 40binalevi :iconmahlukat:mahlukat 7 0 Belus by mahlukat Belus :iconmahlukat:mahlukat 25 5 Rhodes Island by mahlukat Rhodes Island :iconmahlukat:mahlukat 7 1 Sah-i Merdan by mahlukat Sah-i Merdan :iconmahlukat:mahlukat 9 5 fivestones by mahlukat fivestones :iconmahlukat:mahlukat 10 3 Hoca Ahmed Yesevi by mahlukat Hoca Ahmed Yesevi :iconmahlukat:mahlukat 17 4 ataturk by mahlukat ataturk :iconmahlukat:mahlukat 45 16 deli gucuk by mahlukat deli gucuk :iconmahlukat:mahlukat 23 2 union of three by mahlukat union of three :iconmahlukat:mahlukat 17 4 simurgh by mahlukat simurgh :iconmahlukat:mahlukat 57 6 yol gosteren by mahlukat yol gosteren :iconmahlukat:mahlukat 54 6 ridjalal-ghayb 'ricalu'l gayb' by mahlukat ridjalal-ghayb 'ricalu'l gayb' :iconmahlukat:mahlukat 47 29 Kaddafi by mahlukat Kaddafi :iconmahlukat:mahlukat 45 10 ganesha by mahlukat ganesha :iconmahlukat:mahlukat 56 8 dirilen agac by mahlukat dirilen agac :iconmahlukat:mahlukat 63 11

Random Favourites

babam by emrahuyar babam :iconemrahuyar:emrahuyar 2 0 yuva by denk00 yuva :icondenk00:denk00 1 0 seramik heykell by denk00 seramik heykell :icondenk00:denk00 5 0 maske by denk00 maske :icondenk00:denk00 3 0 korku by denk00 korku :icondenk00:denk00 2 0 Filthy Times by altai Filthy Times :iconaltai:altai 12 2 so you think you can sense by altai so you think you can sense :iconaltai:altai 3 0 serenity by altai serenity :iconaltai:altai 13 4 Mystery of Femaleness by izafer Mystery of Femaleness :iconizafer:izafer 16 5 Apollo by izafer Apollo :iconizafer:izafer 7 3 betty by Gargoyl betty :icongargoyl:Gargoyl 13 5 id by Gargoyl id :icongargoyl:Gargoyl 13 12 pentahead by SHiNiGAMi-Xiii pentahead :iconshinigami-xiii:SHiNiGAMi-Xiii 37 28 transformer 1 by Juls-Indera transformer 1 :iconjuls-indera:Juls-Indera 2 0 Animated Sex ed for Meepers by Neizen Animated Sex ed for Meepers :iconneizen:Neizen 28 23 Brazilian Agribusiness by Latuff2 Brazilian Agribusiness :iconlatuff2:Latuff2 31 4

Activity


deviantID

mahlukat's Profile Picture
mahlukat
acm
Artist | Professional | Varied
Turkey
BU UYARIYI YAPMAK ZORUNDA KALDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM AMA ÇİZİMLERİM BİR ÇOK İNTERNET SİTESİ, YAYINEVLERİ VE TV KANALLARI TARAFINDAN İZNİM OLMAKSIZIN KULLANILMAKTADIR.

Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ve tasarımları, 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği korunmakta olup, ticari kullanım veya dağıtım amaçlı kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılarak veya aynı şekilde kopyalanarak başka sitelerde kullanılamaz.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun

-66. Maddesi ile Manevi ve mali hakları tecavüze uğrıyan kimsenin tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini dava edebileceğine,
-68. Maddesi ile eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden Kanuna uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya hertürlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebiliceğine,
-69. maddesi ile Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibnin muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebileceğine ve Vakı olan tecavüzün devam veya tekrarı muhtemel görülen hallerde de aynı hüküm cari olacağına ,
-70. Maddesi ile Manevi hakları haleldar edilen kişinin , uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabileceği ile Mali hakları haleldar edilen kimsenin , tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik hükümler dairesinde tazminat talep edebileceğine
ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Ceza davaları
FSEK 71.manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz teşkil eden ceza davası açılabilecek suçlar belirlenmektedir. 72. Maddede ise Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz teşkil eden suçların belirlendiği 71. Madde

Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.
3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.
4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.’hükmünü amirdir.
Come, come, whoever you are.
Wanderer, idolator, worshipper of fire,
come even though you have broken your vows a thousand times,
Come, and come yet again.
Ours is not a caravan of despair.

www.facebook.com/mahluukat
  • Listening to: ankara
  • Reading: ihsan oktay anar
  • Watching: ...

Comments


Add a Comment:
 
:iconmahlukat:
mahlukat Featured By Owner Dec 27, 2006  Professional General Artist
burdan sonra çizimleri burdan yayınlıyorum alpercim,öteki ekauntda sadece 3dler olacak.
Reply
:iconaturkone:
aturkone Featured By Owner Dec 27, 2006   Digital Artist
super...derli toplu olumuş...temiz bir sayfa açmışsın iyi işler bekliyoruz!!!!!
Reply
:iconaturkone:
aturkone Featured By Owner Dec 27, 2006   Digital Artist
olumuş:faint:
Reply
:iconsdarkangel:
sDarkAngel Featured By Owner Dec 27, 2006   Photographer
izliom :eye:
Reply
:iconcelor:
celor Featured By Owner Dec 27, 2006  Professional Digital Artist
great gallery dude
Reply
Add a Comment: